This project is read-only.
Project Description
Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản nhất về NFC theo định hướng nghiên cứu PHÁT TRIỂN ĐẦU ĐỌC NFC GẮN SIM TÍCH HỢP VÀO ĐIỆN THOẠI và NFC TAG

Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản nhất về NFC theo định hướng nghiên cứu PHÁT TRIỂN ĐẦU ĐỌC NFC GẮN SIM TÍCH HỢP VÀO ĐIỆN THOẠI và THẺ NFC TAG GIÁ RẺ cho các thiết bị Smart Phone tại thị trường Việt nam. Từ đó phát triển tiếp các ứng dụng dựa trên công nghệ NFC và giải pháp của nó.

Last edited Jun 28, 2014 at 4:49 PM by hoangcd, version 2